Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Σκοπός του παρόντος είναι να ενημερωθεί ο επισκέπτης του μητρώου με την ονομασία «Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών» (Ε.ΣΗ.Π. Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών) για το καθεστώς που διέπει το εν λόγω μητρώο, τα στοιχεία του διαμεσολαβητή που καταχωρίζονται σε αυτό καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν στη λειτουργία του.

Ειδικότερα, το «Ε.ΣΗ.Π. Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών» συστάθηκε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4583/2018 «Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων» και τηρείται από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (Κ.Ε.Ε.). Το «Ε.ΣΗ.Π. Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών» έχει ως στόχο, σύμφωνα με την Οδηγία 2016/97/ΕΚ, να επιτρέπει στους καταναλωτές ασφαλιστικών προϊόντων μέσω μιας ενιαίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας να επαληθεύουν ότι ο επαγγελματίας με τον οποίο έρχονται σε επαφή στο πλαίσιο πώλησης ενός ασφαλιστικού προϊόντος, είναι νόμιμα εγγεγραμμένος στα μητρώα των Επιμελητηρίων, πλήρως πιστοποιημένος και κατά συνέπεια ότι ασκεί τη δραστηριότητα της διαμεσολάβησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Κάθε διαμεσολαβητής είναι υποχρεωμένος κατ΄εφαρμογήν του άρθρου 19 του του ν. 4583/2018 να εγγράφεται στο αρμόδιο Επαγγελματικό Επιμελητήριο της έδρας του, το οποίο τηρεί Μητρώο Εγγεγραμμένων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών με καταχώρηση συγκεκριμένων στοιχείων. Η εγγραφή γίνεται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, όπως αυτές ρητά ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του του ν. 4583/2018 και ισχύει για τρία χρόνια.

Στο «Ε.ΣΗ.Π. Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών» καταχωρίζονται εκείνα από τα στοιχεία των νόμιμα εγγεγραμμένων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, τα οποία είναι απαραίτητα για τις ανάγκες της αναφερόμενης πιο πάνω επαλήθευσης και τα οποία τηρούνται στα Μητρώα των κατά τόπους αρμόδιων Επιμελητηρίων της χώρας. Τα στοιχεία του «Ε.ΣΗ.Π. Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών» περιλαμβάνουν ονοματεπώνυμο/ εταιρική επωνυμία, ΑΦΜ, έδρα, τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ., το Επιμελητήριο εγγραφής, την κατηγορία εγγραφής (ασφαλιστικοί πράκτορες, συντονιστές ασφαλιστικών πρακτόρων, μεσίτες ασφαλίσεων, ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που ασκούν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση) την ημερομηνία έναρξης ή ανανέωσης της άδειας ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, την ημερομηνία λήξης της τριετούς άδειας, την ένδειξη για την κατοχή ή μη πιστοποίησης για διάθεση ασφαλιστικών επενδυτικών προγραμμάτων καθώς και την τυχόν άσκηση διασυνοριακής δραστηριοποίησης. Το σύνολο αυτών των στοιχείων προέρχονται από τα οικεία Επιμελητήρια.

Η εγγραφή στα Μητρώα των Επιμελητηρίων και κατ’ επέκταση στο «Ε.ΣΗ.Π. Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών» ανανεώνεται σύμφωνα με το άρθρο 23 του του ν. 4583/2018 κάθε τρία χρόνια και συγκεκριμένα μέσα στο πρώτο τρίμηνο από τη συμπλήρωση της τριετίας.

Σε κάθε περίπτωση την αποκλειστική ευθύνη για την εγγραφή, την ανανέωση της εγγραφής καθώς και κάθε ενδιάμεσο έλεγχο των δικαιολογητικών που υποχρεούνται να προσκομίζουν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως ενδεικτικά βεβαιώσεις επαναπιστοποίησης και ασφαλιστήρια συμβόλαια επαγγελματικής αστικής ευθύνης, έχει το εκάστοτε αρμόδιο επιμελητήριο στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής.